3 – ABAP ALV Reports Part 1

Në këtë seancë trajnimi në SAP ABAP do të trajtohen:

1. Çfarë është një raport

2. Llojet e selekteve

3. Krijimi i një Raporti ALV

4. Testimi dhe layout-i i Raportit ALV