2 – ABAP Dictionary

Në këtë sesion trajtohet baza e të dhënave në SAP, si është e ndërtuar, cilët janë objektet përbërës (Domain, Data Element, Table, Structure, View, Search Help, Lock Object etj.), si dhe hapat për krijimin e këtyre objekteve dhe aksesimin e të dhënave më anë të një shembulli konkret.