6 – SAP Controlling – Introduction

Në këtë pjesë të trajnimit prezantohemi me modulin e Controlling (CO).
Fokusi i prezantimit përqendrohet në informacionet bazë dhe kryesore të këtij moduli. Janë trajtuar dhe dhënë shembuj për master data kryesore:

  • Cost Center
  • Profit Center
  • Project/WBE
  • Internal Order

Duke marrë në konsideratë faktin që moduli në SAP është i ndërthurur dhe me pjesën Financiare (FI-CO), në prezantim identifikohen dhe dallimet kryesore për të mos krijuar konfuzion midis moduleve.