5 – Menaxhimi i Aseteve – SAP FI AA

Në këtë seance trajnimi në SAP Financë – Menaxhimi i Aseteve, do të trajtohen:

 1. Specifikimi i Setting for Country-Specific Disclosure Requirements
 2. Përcaktimi i Chart of Depreciation dhe Depreciation Areas
 3. Caktimi i një Chart of Depreciation një kompanie te caktuar
 4. Klasat e aseteve
 5. Specifikimi i Account Determination
 6. Përcaktimi i rregullave për Screen Layout
 7. Përcaktimi i intervaleve te Number Range
 8. Përcaktimi i klasave te aseteve
 9. Caktimi i llogarive kontabël
 10. Përcaktimi i Depreciation Areas
 11. Krijimi i Depreciation Keys
 12. Përcaktimi i screen layouts për kartelën e asetit
 13. Transaksionet kryesore të përdorura për kontabilitetin e aseteve