10 – SAP MM – Introduction Material Management Module

Në këtë seance trajnimi do të njihemi me modulin e Material Management (MM). Ky trajnim do të zhvillohet në 2 seanca.

Në këtë seancë do të prezantohemi me krijimin e strukturave bazë të një kompanie:

• Company Code
• Plant
• Storage Location
• Purchase Organization
• Purchasing Group

Një vështrim të përgjithshëm mbi krijimin:

• Material Master Data
• Vendor Master Data